Witalnik naostrzak

Chiasmia clathrata 

foto: Polska